Friday, 02/12/2022 - 19:22|
Văn bản liên quan

Tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm tra của Hội Khuyến học năm 2020 

Ngày ban hành:
23/07/2020
Ngày hiệu lực:
23/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Qũy Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc

Ngày ban hành:
15/07/2013
Ngày hiệu lực:
15/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc

Ngày ban hành:
05/08/2010
Ngày hiệu lực:
05/08/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực