Tuesday, 04/10/2022 - 16:41|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

V/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày hiệu lực:
01/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ngày ban hành:
26/08/2020
Ngày hiệu lực:
11/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020 - 2021 

Ngày ban hành:
11/09/2020
Ngày hiệu lực:
11/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực