Friday, 02/12/2022 - 19:45|
Văn bản liên quan

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011;

Ngày ban hành:
20/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ vào công văn số 1164/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp, V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;

Ngày ban hành:
09/09/2022
Ngày hiệu lực:
09/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn  số 1278/SGDĐT-GDTrH-TX&CN  ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học và ngày hội Stem năm học 2022 – 2023;

Ngày ban hành:
09/09/2022
Ngày hiệu lực:
09/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 68/SGDĐT-TTr, ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày và DTHT trong nhà trường;

Ngày ban hành:
09/09/2022
Ngày hiệu lực:
09/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực