Friday, 02/12/2022 - 20:59|
 • Châu Huỳnh Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Tổ Toán TIn
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
 • Lê Hữu Bốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Tổ GDTC - GDCD
  • Điện thoại:
   0919013015
  • Email:
   huubon77@gmail.com
 • Nguyễn Phước Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Lý Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hồ Văn Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Tổ Hóa Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Huy Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Văn Phòng
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn