Tuesday, 29/11/2022 - 00:38|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế Hoạch Tổ Chức Kiểm Tra Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thực hiện công văn số 442/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 07/4/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kỳ; tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022.

          Trường THPT Lấp Vò xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH

- Nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2021 - 2022

- Trên cơ sở đã làm tốt để phát huy và khắc phục kịp thời những việc chưa làm được ở thời gian tiếp theo.

II/ YÊU CẦU

1/ Việc thực hiện chương trình

Tổ trưởng kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình của tất cả giáo viên trong tổ ở tất cả các lớp đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với hướng dẫn thực hiện khung thời gian năm học; tự chủ trong tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ II năm học 2021 – 2022; có báo cáo kết quả về cho Hiệu trưởng trước khi tiến hành kiểm tra cuối HKII.

Giáo viên rà soát lại các số điểm kiểm tra, đánh giá của học sinh (nhất là KTTX đúng theo qui định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 28/8/2020), đảm bảo học sinh có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ; tổ chức đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và  Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn; đúng quy chế; đánh giá được chính xác kết quả học tập của học sinh.

2/ Việc thực hiện ra đề kiểm tra cuối kỳ

- Việc ra đề kiểm tra phải đảm bảo sát vào chuẩn kiến thức kĩ năng được qui định tại chương trình giáo dục phổ thông; đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công bằng, đúng thực chất.

- Việc ra đề, in sao đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, bảo mật.

- Phạm vi đề kiểm tra thuộc chương trình học kì II theo hướng đã giảm tải của Bộ (theo đúng sự chỉ đạo của tinh thần Công văn 1298/SGDĐT-GDTrH-TX&CN hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022, đính kèm Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022) . Họp tổ bộ môn thống nhất xây dựng bảng mô tả theo các mức độ nhận thức; ma trận định hướng trước khi ra đề kiểm tra của từng môn, từng khối lớp. Nhà trường thành lập thành lập Ban Ra đề kiểm tra và Ban In sao đề kiểm tra, theo đúng tinh thần của công văn 1836/SGDĐT-QLCL ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn ra đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm bài kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh trung học từ năm học 2021 –2022.

- Tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc.

 

SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  15 /KH-THPTLVo3     

                                          Đồng Tháp, ngày 08 tháng  4  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2021 - 2022

 

 

 

Thực hiện công văn số 442/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 07/4/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kỳ; tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022.

          Trường THPT Lấp Vò xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH

- Nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2021 - 2022

- Trên cơ sở đã làm tốt để phát huy và khắc phục kịp thời những việc chưa làm được ở thời gian tiếp theo.

II/ YÊU CẦU

1/ Việc thực hiện chương trình

Tổ trưởng kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình của tất cả giáo viên trong tổ ở tất cả các lớp đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với hướng dẫn thực hiện khung thời gian năm học; tự chủ trong tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ II năm học 2021 – 2022; có báo cáo kết quả về cho Hiệu trưởng trước khi tiến hành kiểm tra cuối HKII.

Giáo viên rà soát lại các số điểm kiểm tra, đánh giá của học sinh (nhất là KTTX đúng theo qui định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 28/8/2020), đảm bảo học sinh có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ; tổ chức đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và  Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn; đúng quy chế; đánh giá được chính xác kết quả học tập của học sinh.

2/ Việc thực hiện ra đề kiểm tra cuối kỳ

- Việc ra đề kiểm tra phải đảm bảo sát vào chuẩn kiến thức kĩ năng được qui định tại chương trình giáo dục phổ thông; đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công bằng, đúng thực chất.

- Việc ra đề, in sao đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, bảo mật.

- Phạm vi đề kiểm tra thuộc chương trình học kì II theo hướng đã giảm tải của Bộ (theo đúng sự chỉ đạo của tinh thần Công văn 1298/SGDĐT-GDTrH-TX&CN hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022, đính kèm Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022) . Họp tổ bộ môn thống nhất xây dựng bảng mô tả theo các mức độ nhận thức; ma trận định hướng trước khi ra đề kiểm tra của từng môn, từng khối lớp. Nhà trường thành lập thành lập Ban Ra đề kiểm tra và Ban In sao đề kiểm tra, theo đúng tinh thần của công văn 1836/SGDĐT-QLCL ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn ra đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm bài kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh trung học từ năm học 2021 –2022.

- Tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc.

III/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

- Đề kiểm tra cả 03 khối do nhà trường ra đề, kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và khả năng thực hành của học sinh phạm vi môn học ở HKII (đã giảm tải).

- Nội dung đề phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và thái độ được xác định trong chương trình THPT.

- Lời văn, câu chữ phải rõ ràng không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh phù hợp thời gian của từng môn học

- Mức độ phân hóa đề kiểm tra: Với các mức độ 30% nhận biết, 40% thông hiểu, 20% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao.Nội dung vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn chiếm ít nhất 20% điểm số trong bài kiểm tra.

- Đối với lớp 12:

* Kiểm tra không tập trung: Kiểm tra theo lớp, gồm các môn: Thể dục, thời gian kiểm tra từ 11/4/2022 đến 16/4/2022; tổ hợp môn không tham gia thi TNTHPT của các lớp tương ứng, kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, 40 câu trắc nghiệm/môn, thời gian làm bài 50 phút/môn, thời gian kiểm tra từ 11/4/2022 đến 16/4/2022.

* Kiểm tra tập trung (theo lịch đính kèm, từ ngày 25/4-29/4/2022), gồm các môn:

          - Toán: Đề gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

- Văn: Đề kiểm tra dưới hình thức tự luận, có cấu trúc gồm 03 phần, thời gian làm bài 120 phút.

- Tiếng Anh: Đề có 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

- Tổ hợp môn các môn thi TNTHPT các lớp tương ứng: Đề có 40 câu trắc nghiệm/môn, thời gian làm bài 50 phút/môn.

- Đối với khối 10, 11:

* Kiểm tra không tập trung, gồm các môn: CN, Tin học, Thể dục, GDQP, thời gian làm bài 45 phút, thời gian kiểm tra từ09/5/2022 đến 14/5/2022; riêng thi nói môn tiếng Anh thực hiện theo CV 1563/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2020 - 2021.

* Kiểm tra tập trung (theo lịch đính kèm, từ ngày 16/5-21/5/2022), gồm các môn: Toán, Văn (thời gian làm bài 90 phút); Vật lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD (thời gian làm bài 45 phút); Tiếng Anh (thực hiện theo CV 1563/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2020 - 2021, thời gian làm bài 60 phút). Kiểm tra dưới hình thức tự luận100% tất cả các bộ môn.

IV/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

          1/Hình thức tổ chức kiểm tra

               a/ Đối với các môn kiểm tra không tập trung

          Công nghệ, Tin học, GDTC, GDQP&AN (khối 10, 11, 12): Giáo viên dạy lớp tự ra đề và kiểm tra theo đơn vị lớp; sau đó tập hợp tất cả bảng đặc tả, ma trân đề, đề, hướng dẫn chấm nộp cho Hiệu trưởng (bằng văn bản và usb), vào ngày 14/4/2022 (khối 12); ngày 04/5/2022 (khối 10, 11).

b/ Đối với môn kiểm tra tập trung

         - Văn, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh (Khối 10, 11, 12): Tất cả giáo viên có tham gia dạy cùng môn, cùng khối lớp đều phải tham gia họp tổ thống nhất xây dựng bảng mô tả theo các mức độ nhận thức; ma trận định hướng; ra bộ câu hỏi theo ma trận định hướng đã thống nhất (số lượng bộ câu hỏi do tổ bộ môn qui định cho mỗi khối/giáo viên), đảm bảo tính chất tuyệt mật; sau đó tổ trưởng (nhóm trưởng) hoàn thành 02 đề kiểm tra cuối HKII/môn/khối hoàn chĩnh (trên cơ sở ma trận đã thống nhất) nộp cho Hiệu trưởng (bằng văn bản và usb), vào ngày 11/4/2022 (khối 12); ngày 04/5/2022 (khối 10, 11).

- Nhà trường thành lập Ban ra đề kiểm tra HKII(hiệu trưởng làm chủ tịch, 3 giáo viên và 01 giáo viên tin học) để ra 01 đề kiểm HKII chính thức cho từng môn, từng khối, áp dụng chung cho toàn trường.

- Trường thành lập ban sao in đề kiểm tra gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng CSVC, tổ trưởng Văn phòng và giáo viên tin học.

- Trường thành lập Ban coi, chấm kiểm tra (tùy theo tình hình thực tế sẽ bố trí phòng chấm kiểm tra tập trung cho giáo viên).

          - Lập danh sách theo phòng, xếp thứ tự a,b,c... trong số học sinh cùng khối lớp. Mỗi phòng từ 24 học sinh.

  - Giáo viên coi kiểm tra: 1 người/phòng, theo sự phân công của lãnh đạo hội đồng.

         

2/ Thời gian kiểm tra tập trung

* Khối 12: Buổi sáng

Ngày

kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

25/4/2022

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

26/4/2022

Toán

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 25 phút

27/4/2022

KHTN (hoặc KHXH)

Vật lý

(Lịch sử)

50 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

Hoá học

(Địa lí)

50 phút

8 giờ 15 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

(GDCD)

50 phút

9 giờ 15 phút

9 giờ 20 phút

28/4/2022

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 25 phút

 

* Khối 11: Buổi sáng

Ngày KT

Buổi

Môn

Giờ phát đề

Thời gian làm bài

16/5

Sáng

Văn

7g 15p

90 phút

17/5

Sáng

Toán

7g15p

90 phút

Tiếng Anh

9g15p

60 phút

18/5

   Sáng

Vật lí

7g15p

45 phút

Hóa

8g30p

45 phút

Sinh

9g45p

45 phút

19/5

Sáng

Lịch sử

7g15p

45 phút

Địa lí

8g30p

45 phút

GDCD

9g45p

45 phút

 

 

 

 

* Khối 10: Buổi chiều

Ngày KT

Buổi

Môn

Giờ phát đề

Thời gian làm bài

16/5

Chiều

Văn

13 giờ 00p

90 phút

17/5

Chiều

Toán

13 giờ 00p

90 phút

Tiếng Anh

15 giờ

60 phút

18/5

Chiều

Vât lí

13 giờ 00 p

45 phút

Hóa

14 giờ 15p

45 phút

Sinh

15 giờ 30 p

45 phút

19/5

Chiều

Sử

13 giờ 00 p

45 phút

Địa

14 giờ 15p

45 phút

GDCD

15 giờ 30 p

45 phút

 

* Chú ý:  - Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra theo lịch quy định do ốm đau, tai nạn,...thì nhà trường tổ chức kiểm tra bù cho học sinh trong thời gian từ ngày 23/5-28/5/2022.

-  Đề kiểm tra bù phải đảm bảo thời lượng, nội dung kiến thức, kỹ năng và mức độ tương đương với đề kiểm tra cuối kỳ.

       - Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định mà không có lý do chính đáng hoặc có lý do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 của bài kiểm tra, đánh giá mà học sinh còn thiếu.

 Sửa lỗi bài kiểm tra: Trong khi chấm kiểm tra, giáo viên sửa trực tiếp trên bài kiểm tra và chỉ ra lỗi làm bài chưa đạt để học sinh tự đánh giá bài kiểm tra, rút kinh nghiệm cho lần sau để điều chĩnh sai sót kịp thời.

         5/ Qui định về việc nhập điểm và báo cáo:(theo thông báo qui định nhập điểm từ đầu năm)

V. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH

Theo thông tư 58/2011//TT-BGDĐT và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT.

VI. TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

           1. Đối với giáo viên bộ môn

               Sau khi kiểm tra học kì xong, giáo viên cần tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm về các mặt: Bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh; lưu ý tập trung quan tâm, kềm cập nhiều với những học sinh có kết quả học tập chưa cao; cần phân tích chất lượng giảng dạy, có đối chiếu so sánh giữa điểm kiểm tra học kì với giáo viên cùng bộ môn (hoặc khác môn) của cùng khối lớp để làm rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục trong thời gian sắp tới.

          2. Đối với tổ chuyên môn

              - Họp tổ, phân tích, đánh giá chât lượng giảng dạy của từng giáo viên.

              - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ở HKII và cả năm, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, khen thưởng cho giáo viên trong tổ.

              - Tổ chức thảo luận, báo cáo tổng kết và những đề xuất khác.

              - Gởi báo cáo tổng kết cho bộ phận chuyên môn vào ngày 09/6/2022.(bằng văn bản và mail).

          VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          Nhà trường sẽ chi kinh phí (chi theo thực tế) các thành viên của Ban ra đề; Ban in, sao; Ban coi, chấm kiểm tra theo đúng qui định của Sở tài chính hiện hành.

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2021-2022 của trường THPT Lấp Vò 3. Đề nghị tất cả giáo viên, bộ phận liên quan thực hiện đúng theo tinh thấn kế hoạch này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

-BGH (biết);                                                

-Tổ CM (thực hiện);                                                                                                                                       (Đã ký)

-Lưu: VT.                                                                                                                                     Bùi Thị Kim Hạnh

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết