Friday, 02/12/2022 - 20:29|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

- Căn cứ vào Công văn số 1148/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 18/8/2021 V/v hướng dẫn dạy học qua internet tại các Cơ sở giáo dục bậc trung học năm học 2021-2022;

- Trường THPT Lấp Vò 3 xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ học do phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

- Giúp học sinh không quên kiến thức đã học và có tư tưởng chay lười trong suốt thời gian dài tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19;

  - Giúp học sinh đượchọc chương trình kiến thức lớp tiếp theo để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các kì kiểm tra, kì thi- nhất là đối với học sinh lớp 12;

- Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp, nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông;

- Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;

- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  …/KH-THPTLVo3

Lấp Vò, ngày 19  tháng 8  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

(V/v tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ học do phòng, chống dịch Covid-19)

 

- Căn cứ vào Công văn số 1148/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 18/8/2021 V/v hướng dẫn dạy học qua internet tại các Cơ sở giáo dục bậc trung học năm học 2021-2022;

- Trường THPT Lấp Vò 3 xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ học do phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. Mục đích- yêu cầu:

- Giúp học sinh không quên kiến thức đã học và có tư tưởng chay lười trong suốt thời gian dài tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19;

  - Giúp học sinh đượchọc chương trình kiến thức lớp tiếp theo để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các kì kiểm tra, kì thi- nhất là đối với học sinh lớp 12;

- Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp, nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông;

- Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;

- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

II. Biện pháp thực hiện:

  1. Cán bộ quản lí:

           - Xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo tất cả giáo viện phải thực hiện theo kế hoạch; xây dựng và công bố TKB dạy-học toàn trường; theo dõi, kiểm tra, chấn chĩnh việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh; thường xuyên cập nhật các thông báo chỉ đạo của cấp trên trong suốt thời gian nghỉ do dịch Covid-19 để  chỉ đạo kịp thời đến  tất cả các bộ phận thực hiện hiệu quả.

- Chỉ đạo giáo viên có kế hoạch giúp đỡ cho các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khác nhau được tiếp cận học tập hoặc sẽ có kế hoạch dạy bù cho những học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến.

- Tổ chức cho học sinh đăng kí bằng hình thức trực tuyến và xếp lớp học theo ban KHTN hoặc KHXH cho học sinh khối 12; lớp 10 chọn ban tự nhiên và ban cơ bản năm học 2021-2022.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn và tất cả giáo viên thực hiệnkhung PPCT đã điều chĩnh theo đúng tinh thần Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (Công văn 3280);Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018chủ độngxây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên (Phụ lục 1, 2 của Công văn 1121);tổ chức kiểm tra, đánh giáđúng theo qui định (số lần kiểm tra, hình thức tổ chức kiểm tra- Công văn 3566/BGDĐT-GDTX ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT);tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; tổ chuyên môn phê duyệt nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet của từng giáo viên;

- Giới thiệu một số phần mềm có thể sử dụng để tổ chức dạy học trực tuyến: Zoom Cloud Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Zavi,….

- Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc tổ chức dạy học qua internet (quản lí, nhắc nhở về giờ giấc học tập của học sinh theo TKB của nhà trường tại nhà; tạo điều kiện, hỗ trợ công cụ cho các em học tập tốt nhất tại nhà…).

  1. Tổ trưởng chuyên môn:

     - Triển khai kế hoạch và yêu cầu đến tất cả giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường .

     - Theo dõi việc thực hiện, chấn chĩnh các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện qua loa và có báo cáo kịp thời cho lãnh đạo.

     - Chia sẻ nội dung dạy và hình thức thực hiện hiệu quả giữa các giáo viên trong tổ thông qua email, trường học kết nối, website,zalo, facebook…

- Căn cứ vào Công văn 4612, Công văn 3280, Công văn 3566, Công văn 1121 và các hướng dẫn chuyên môn của Sở GDĐT, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (Phụ lục 1 của Công văn 1121), chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục (Phụ lục 2 của Công văn 1121);

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; phê duyệt nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet;

  1. Giáo viên bộ môn:

- Xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

- Giám sát quá trình học tập của học sinh, ghi nhận kết quả và thực hiện đánh giá quá trình học tập của học sinh: quá trình tham gia học tập của học sinh, quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, các kết quả của các bài tập, bài kiểm tra qua quá trình học tập trực tuyến. Căn cứ hướng dẫn của nhà trường thực hiện quy đổi kết quả đánh giá quá trình thành các bài đánh giá thường xuyên trong bộ môn học.

- Nắm bắt tình hình học sinh học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Thông tin đến giáo viên chủ nhiệm về quá trình học tập của học sinh hàng tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm rà soát các trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận học tập qua Internet, báo cáo tình hình cho lãnh đạo đơn vị cụ thể từng trường hợp học sinh không tham gia học tập được.

     - Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện với giáo viên trong tổ, sự hỗ trợ của giáo viên Tin học về nội dung giảng dạy cũng như kĩ thuật tổ chức thực hiện giảng dạy.

- Tùy đối tượng học sinh, giáo viên lựa chọn phương pháp hướng dẫn cho phù hợp giúp mang lại hiệu cao nhất.

- Đối với giáo viên/nhân viên phụ trách môn Tin học cần nghiên cứu các hệ thống LMS hỗ trợ dạy học qua internet: hệ thống K12 Online (hệ thống này đã được Sở GDĐT thực hiện trong đợt tổ chức giới thiệu tập huấn Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong năm học 2021-2022), hệ thống vnEdu-LMS (đã được xây dựng triển khai hỗ trợ trong năm học 2019-2020) và các phền mềm hỗ trợ dạy học qua internet như: Zoom Cloud Meeting, Zavi, Microsoft Teams, Google Meet…., hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên các bộ môn và học sinh trong đơn vị.

  1. Giáo viên chủ nhiệm:

- Tập trung học sinh và phổ biến nội dung cần sinh hoạt đầu năm theo lịch hoạt

động của nhà trường

          - Phối hợp với PHHS trong việc nhắc nhở học sinh tự bảo vệ sức khỏe và chấp hành nghiêm các qui định về việc phòng chống dịch covid-19. 

- Phối hợp với GVBM trong việc nhắc nhở học sinh tự  nâng cáo ý thức tự  học tại nhà mang hiệu quả cao nhất.

          - Điểm danh, theo dõi việc học tập của học sinh các tiết, các buổi, báo cáo lãnh đạo nhà trường sau mỗi buổi học.

5. Đoàn Thanh niên:

- Phối hợp với GVCN các lớp nắm bắt tình hình, thái độ học tập của học sinh trong từng tiết học; có nhắc nhở, động viên những học sinh chưa chuyên cần trong học tập; Báo cáo cho tình hình học tập của học sinh trong từng tiết cho lãnh đạo sau mỗi buổi học.

III. Thời gian thực hiện:

        * Khối 12: từ ngày30/8/2021 đến  02/9/2021GVCN cho học sinhkhai báo y tế và phổ biến nội dung cần sinh hoạt đến học sinh; thông báo TKB học cho từng lớp (bằng hình thức trực tuyến);

          Học chính thức (trực tuyến): từ ngày06/9/2021đến khi có chỉ đạo chính thức dạy-học tập trung.

       * Khối 10, 11: sẽ có lịch cụ thể sau.

           Trên đây là kế hoạch hướng dẫn dạy học qua internet và hướng dẫn học sinh tự học trong thời gian tạm nghỉ học do phòng, chống dịch Covid-19 của trường THPT Lấp Vò 3. Tất cả các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên trao đổi với lãnh đạo kết quả thực hiện; chia sẻ các biện pháp thực hiệu quả lẫn nhau để có hướng điều chĩnh kịp thời, nhằm mang lại hiệu qủa cao nhất./.

 

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                           Bùi Thị Kim Hạnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết